Allmänna villkor

Version: 20230908

AVTAL OM REGISTRERINGSTJÄNSTER FÖR DOMÄNNAMN

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan köpare av tjänster, nedan kallat Kunden, och Perfect Sense AB (556889-8463) nedan kallat PERFECT SENSE, med avseende på domäntjänster samt tilläggstjänster.

Definitioner

Avtal – Dessa allmänna villkor samt de särskilda Toppdomänsvillkor som Kunden väljer att köpa Registreringstjänster under.

Domännamn – Domännamn som PERFECT SENSE har fått in ansökan från Kund att registrera eller hantera.

Konto – Det användarkonto som Kund använder för att logga in hos PERFECT SENSE.

Kund – Den myndiga fysiska eller juridiska person som köpt Tjänster av PERFECT SENSE.

Registreringsenhet – Ett företag som sköter registreringstjänster för en Toppdomän såsom Registry, Registrar eller Återförsäljare.

Tredje part – Fysisk eller juridisk person som inte är Kunden. Exempelvis en annan domännamnsleverantör eller företag som levererar Lokal närvaro.

Toppdomänsvillkor – De villkor och regler som ställs av respektive Registreringsenhet för registrering av domännamn under aktuell Toppdomän.

2. Betalning

 1. Betalning av tjänst skall ske i förskott.
 2. Återbetalning sker inte om Tjänsten sägs upp innan Avtalet går ut.
 3. Vid betalning med faktura tillkommer en fakturaavgift på 25 SEK exkl moms.
 4. Betalningsvillkor vid faktura är 14 dagar netto
 5. PERFECT SENSE äger rätt att överlåta fordran på Kund till annat bolag. Detta även om Kund ej är sen med sin betalning.
 6. Vid försenad betalning har PERFECT SENSE rätt att stänga av kundens tjänster och skicka kravet vidare till inkasso. Eventuella påminnelseavgifter och inkassoavgifter betalas av Kund.
 7. Kunden accepterar att kreditupplysning kas göras.
 8. Genom att tillhandahålla en betalningsmetod auktoriserar du PERFECT SENSE att debitera din betalningsmetod för tillämpliga avgifter. Varje betalningsmetod som du tillhandahåller oss måste vara giltig och hållas uppdaterad av dig under löptiden.
 9. Om beställningen är föremål för återkommande debiteringar, samtycker du till att PERFECT SENSE debiterar din betalningsmetod på återkommande basis utan att kräva ditt förhandsgodkännande för varje återkommande debitering, tills du avbryter den tillämpliga beställningen.
 10. Genom att förse PERFECT SENSE med en betalningsmetod intygar och garanterar du att du är behörig att använda en sådan betalningsmetod.
 11. För att automatiskt förlänga dina tjänster kommer PERFECT SENSE först att debitera den betalningsmetod som är kopplad på ditt konto.
 12. Om vi inte kan debitera med betalningsmetoden kommer PERFECT SENSE att försöka debitera er med andra betalningsmetoder.
 13. Förnyelser kommer debiteras med de priser som gäller vid den aktuella tidpunkten, vilka du accepterar och godkänner kan vara högre eller lägre än priserna för den ursprungliga tjänsteperioden.
 14. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.

3. PERFECT SENSE åtaganden

 1. PERFECT SENSE skall erbjuda tjänsten enligt avtal.
 2. PERFECT SENSE skall utföra åtagande enligt gällande lagar och förordningar.
 3. PERFECT SENSE skall utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.
 4. PERFECT SENSE genomför för Kundens räkning, enligt detta avtal eller annat avtal, domänansökningar samt övriga uppdrag baserat på den information Kunden har lämnat.
 5. PERFECT SENSE har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av Registreringsenhet. Kunden bekräftar vidare att PERFECT SENSE eller Registreringsenhet kan stänga av eller begränsa Tjänsten i enlighet med gällande policys, t.ex. för att rätta misstag eller i samband med domännamnstvist. PERFECT SENSE ska aldrig hållas ansvarig för överföring, nedstängning eller annat som påverkar domäntjänsten när sådan åtgärd vidtas p.g.a. krav från Registreringsenhet eller anknuten organisation (t.ex. ICANN).

4. Kundens åtagande

 1. Kunden ansvarar för riktigheten i den information som givits till PERFECT SENSE, samt att ansökan tillsammans med andra uppgifter överensstämmer med policyn hos den relevanta Registreringsenheten.
 2. Kunden ansvarar ensamt för att registreringen samt användandet av berörda domäner ej inkräktar på annan parts intellektuella egendom eller varumärken. I händelse av att Kunden har lämnat falska eller ogiltiga uppgifter till PERFECT SENSE, eller annan part inom ramen för dessa villkor har PERFECT SENSE rätt att säga upp detta avtal, samt andra avtal som gäller mellan Kunden och PERFECT SENSE med omedelbar verkan.
 3. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela PERFECT SENSE om förändringar i omständigheter som har legat till grund för registrering av domäner som PERFECT SENSE administrerar för Kunden, eller andra förändringar som kan ha inverkan på avtalet eller vad som är avtalat om.
 4. Kunden förbinder sig att på förfrågan från PERFECT SENSE tillhandahålla korrekta och tillförlitliga uppgifter gällande aktuella domännamn eller andra objekt som PERFECT SENSE behöver för att kunna utföra sina uppdrag. Dessa uppgifter skall delges PERFECT SENSE så snart som möjligt dock senast inom en vecka efter förfrågan. Underlåtenhet att besvara förfrågan från PERFECT SENSE angående riktighet av tidigare lämnade uppgifter inom utsatt tid kan innebära att domännamnet avregistreras. PERFECT SENSE förbehåller sig således rätten att häva registrering av domännamn om Kunden skulle brista i sin skyldighet enligt denna klausul.
 5. Enligt dessa allmänna villkor förbinder sig kunden att överlämna nödvändiga uppgifter till PERFECT SENSE eller Registreringsenhet för publicering genom WHOIS-tjänster.
 6. Kunden åtar sig vid tvist, skiljeförfarande eller i andra liknande fall mellan tredje part och PERFECT SENSE att biträda PERFECT SENSE, deras samarbetspartners eller annan administratör av toppdomän, och vara dem behjälpliga i de fall där detta på något sett berör avtalsförhållandet mellan Kunden och PERFECT SENSE. Detta skall även gälla PERFECT SENSE och övriga nämnda parters styrelseledamöter, tjänstemän och anställda.

5. Domännamn

 1. Genom att beställa domäntjänster hos PERFECT SENSE intygar Kund att de läst och accepterar aktuella Toppdomänsvillkor. Vid generiska toppdomäner skall Kunden följa den gällande tvistlösningspolicyn.
 2. PERFECT SENSE ansvarar inte gentemot kund för Registreringsenhet eller Tredje parts agerande vilket innefattar situationer som konkurs eller om tredje part på annat sätt agerar olämpligt.
 3. PERFECT SENSE äger rätt att sätta sig själva som kontaktpersoner vid ansökningar av domännamn för att kunna genomföra registreringstjänsterna.
 4. PERFECT SENSE kan själva välja metod att registrera domännamn. Detta innefattar val av Registreringsenhet, hjälp av Tredje part (exempelvis vid lokal närvaro).
 5. .DK domännamn: Genom att tillåta PERFECT SENSE att vara betalare på ditt domännamn, godkänner du att du ger PERFECT SENSE rätten att betala till DK Hostmaster på dina vägnar. Du kan när som helst ändra detta vid DK Hostmasters självbetjäning. Läs mer om DK Hostmaster och betalar direkt till DK Hostmaster här https://www.dk-hostmaster.dk/dk-hostmaster
 6. Kunden ansvarar för att förnyelse av domännamn sker i tid.
 7. Kunden kan via kontrollpanelen aktivera automatisk förnyelse av domännamn. Kunden kommer då debiteras i god tid före förfallodatumet på domännamnet. Betalningen sker via sparat kontokort eller genom en faktura.
 8. Ett domännamn kan under en viss tid och i vissa fall, i enlighet med vid var tid gällande policies från toppdomänen återställas om Kunden inte förnyat domännamnet i tid (karantän). En återställning har ett högre pris än vanliga förnyelser. Kontakta PERFECT SENSE för aktuellt återställningspris.
 9. PERFECT SENSE äger rätt att ta bort signeringsdata (DS/DNSKEY) vid inkommande flytt eller om det uppenbart är felaktig data inställt.

6. Domänregistrering med hjälp av Lokal närvaro

 1. Kund som inte själva uppfyller registreringskraven för en i vissa fall ändå registrera domännamn med hjälp av tjänsten Lokal närvaro.
 2. Kund är medveten om att det aktuella domännamn som registreras med Lokal närvaro inte kommer att ägas av kunden officiellt.
 3. Kund är medveten om tjänsten Lokal närvaro endast syftar till att utgöra en temporär lösning till dess kunden på egen hand uppfyller toppdomänens krav på lokal närvaro.
 4. Kund är medveten att domännamn registrerade med Lokal närvaro inte kan flyttas till annan registrar utan att först göra ett ägarbyte till så att kund själva uppfyller registreringskraven.
 5. Kund är medveten att domänregistrering i syfte att sälja domänerna vidare (s.k. warehousing) är inte tillåtet.
 6. Kund är medveten att domännamn som inkräktar på varumärken riskerar att raderas eller överföras till rättmätig rättighetsinnehavare utan ersättning till kunden.
 7. PERFECT SENSE kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för den lokala kontaktens agerande, t.ex. om den lokala kontakten går i konkurs, köps upp eller beter sig olämpligt.
 8. PERFECT SENSE kan heller inte hållas ansvarigt för beslut som påverkar det aktuella domännamnet och som fattats av toppdomänens registry. Sådana beslut innefattar, men är inte begränsade till, beslut om avregistrering.
 9. Om PERFECT SENSE eller den lokalt anvisade kontakten blir föremål för fordran, krav, straffavgift eller dylikt på grund av handling eller underlåtenhet av kunden, dennes anställda eller av kund anlitad person, inklusive men ej begränsat till varumärkesintrång, skall kunden hålla såväl PERFECT SENSE som den lokala kontakten skadelös i förhållande till domslut, förlikning, straffavgift, kostnad, innefattandes ombudsarvode, avgifter vid domstol, andra rättegångskostnader eller administrativa förfarandekostnader, vilka åsamkas eller åläggs PERFECT SENSE eller den anvisade lokala kontakten i samband med utredning eller försvar i anledning av sådan fordran, krav, straffavgift eller dylikt.

7. Domänregistrering med Registry-Lock

 1. Användningen av Registry Lock-tjänsten är knuten till domännamnets registreringsperiod.
 2. Varje toppdomän har specifika registreringspolicyer och användarvillkor. Dessa policyer beskrivs i respektive TLD-operatörs webbnärvaro. Vår kunder är skyldig att informera sig själva om dessa policyer. Registreringspolicyerna ska anses vara införlivade som en del av varje registreringsavtal genom hänvisning. Varje kund som begär ett registerlås nedan måste acceptera dessa policyer som en del av registreringsavtalet med sin leverantör och registret.
 3. De specifika processerna i registerlåset definieras av respektive register.
 4. Registreringslås hos Webb.se hanteras i en manuell process av vårt supportteam. Tjänsten kommer inte att tillämpas i realtid. behandlingstiden beror på toppdomän och respektive register. På grund av den manuella processen kan hantering i realtid avseende tillämpningar av tjänsten eller modifieringar av domäner med registerlås inte garanteras och erbjuds inte.
 5. Vår kunder samtycker till att de är fullt ansvariga för att skydda de specifika processerna i registerlåset. Data som är nödvändig för att låsa upp en domän, som tokens eller lösenord, kan inte utfärdas på nytt och vi är inte i något fall ansvariga för förlust av sådan information och vi ansvarar inte heller för någon direkt eller indirekt skada orsakad av förlusten av sådan information . Vid förlust av sådan data måste den specifika processen i respektive register följas för att låsa upp domännamnet, om tillgängligt.
 6. Avgiftsstrukturen finns i detalj i Webb.se kontrollpanel.
 7. Tjänsten förnyas i samband med domänförnyelsen. Återbetalningar för tidiga avslut är inte möjliga och uttryckligen uteslutna.

8. WHOIS-skydd

PERFECT SENSE har rätt att stänga av WHOIS-skydd omedelbart på grund av:

 1. Utebliven betalning.
 2. Begäran från myndighet, domstol eller tvistlösare.
 3. ICANNs regelverk, riktlinjer, rutiner och metoder.
 4. Toppdomäns regelverk, riktlinjer, rutiner och metoder.
 5. Juridiska åtaganden i processer som delgivits PERFECT SENSE.
 6. Rättsliga klagomål om användning eller registrering av ett registrerat domännamn.
 7. Klagomål från en tredje part med hänvisning till olagligt eller moraliskt förkastligt.
 8. Användande av domännamnet så som överföring av spam, virus, maskar eller andra skadliga datorprogram.
 9. Användning av tjänsten för att dölja inblandning i olagligt, stötande eller skadliga aktiviteter.
 10. Registreringen kränker eller inkräktar på de juridiska rättigheterna för tredje part eller någon tredje part varumärke eller firmanamn.
 11. Utreda eller fastställa misstanke om brott.

9. Webbhotell

 1. Alla webbhotellabonnemang på PERFECT SENSE förnyas automatisk, vilket innebär att vi kommer att förnya din prenumeration för din räkning när din nuvarande period löper ut.
 2. Om Kund utnyttjar mer än avtalad resurs äger PERFECT SENSE rätten att direkt debitera Kund enligt gällande prislista eller om inte detta finns, för faktiska kostnader som detta orsakar PERFECT SENSE.
 3. Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet, vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från PERFECT SENSE. Vid en återställning utav backup tas en administrativ avgift ut på 1200 kr per påbörjad timme.
 4. Kunden får inte använda sina resurser till att:
  1. Kunden får inte sprida/publicera/förmedla upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsmannen.
  2. Kunden får inte sprida/publicera/förmedla barnpornografi, hets mot folkgrupp eller annat som bedöms olagligt enligt svensk lagstiftning.
  3. Kunden får inte sprida/publicera/förmedla virus.
  4. Kunden får inte göra intrång eller försöka göra intrång på resurser som kunden ej har tillgång till.
  5. Kunden får inte medvetet förstöra för PERFECT SENSE eller PERFECT SENSE kunder.
  6. Kunden får inte göra massutskick av epost. För att göra massutskick krävs tjänsten Massutskick E-post.
  7. Kunden får inte köra stora resurskrävande script som försämrar systemens prestanda, säkerhet eller tillgänglighet avsevärt.
  8. Kunden får inte använda webblagringsutrymmen som tillhandahålls av PERFECT SENSE för att lagra data som inte är relaterad till offentligt användande. Exempel: Kunden får inte använda ett webblagringsutrymme som ett arkiv eller backuplagringsområde.
  9. Kunden får inte medverka eller uppmana till brott.

10. Massutskick E-post

 1. Kunden har möjlighet att använda Massutskick E-post-tjänsten för att genomföra massutskick av e-postmeddelanden. Kunden ansvarar för att säkerställa att alla mottagare av massutskicken har gett sitt samtycke att ta emot dessa meddelanden. Kunden ska följa tillämpliga lagar och föreskrifter gällande e-postmarknadsföring och integritetsskydd. Vidare ska Kunden undvika att skicka olämpligt innehåll, inklusive men inte begränsat till skräppost, bluffmejl eller oönskade meddelanden.
 2. Bindningstid: Massutskick E-post-tjänsten har en bindningstid på tre (3) månader från det att avtalet träder i kraft. Under bindningstiden kan inte Kunden avsluta tjänsten utan att betala eventuella återstående avgifter för återstående tid av bindningstiden.
 3. Leverans av servernamn och inloggningsuppgifter: Efter att beställningen av Massutskick E-post-tjänsten har slutförts och betalningen har mottagits kommer Kundens servernamn och inloggningsuppgifter att levereras till Kunden. Dessa uppgifter möjliggör åtkomst till Kundens Massutskick E-post-konto och andra relaterade funktioner. Kunden ansvarar för att behandla dessa uppgifter konfidentiellt och vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller missbruk av kontot.

11. Personuppgifter

PERFECT SENSE behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Personuppgiftbehandlingen sker enligt PERFECTSENSE Integritetspolicy.

12. Ansvarsbegränsning

 1. PERFECT SENSE ansvarar för direkt skada som kund lidit endast om skadan vållats av PERFECT SENSE genom vårdslöshet vid tjänstens tillhandahållande.
 2. PERFECT SENSE ansvar begränsat endast till de direkta förluster som kan visas till ett maximalt belopp om ett halvt prisbasbelopp.
 3. PERFECT SENSE är ej skyldig att ersätta utebliven vinst, minskad omsättning, övrigt produktionsbortfall eller annan indirekt skada.
 4. Kunden kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om Kunden givit PERFECT SENSE meddelande senast 10 dagar efter det att Kunden märkt eller bör ha märkt grunden för kravet.
 5. Kunden är skyldig att utan begränsningar hålla PERFECT SENSE skadelöst för alla typer av krav, skadestånd, ersättningar, kostnader, avgifter, utlägg eller liknande som riktas mot PERFECT SENSE med anledning av att Kunden brustit i sitt ansvar enligt vad som framgår av dessa allmänna villkor eller annat avtal mellan kunden och PERFECT SENSE eller genom brott.
 6. PERFECT SENSE äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund ej är kreditvärdig eller kan komma att missbruka sin tjänst.

13. Uppsägning

 1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.
 2. Avtalet skall anses som uppsagt när uppsägningen bekräftats av PERFECT SENSE.
 3. Muntlig uppsägning godtas inte.
 4. Att inte betala en faktura är inte att betrakta som uppsägning.
 5. Bägge parter äger part rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter i enlighet med avtalet, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, träder i likvidation eller försätts i konkurs.
 6. PERFECT SENSE har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden på sin hemsida publicerar, förmedlar, mottar eller sänder material, information, bilder eller ljudupptagningar som innebär brott eller som kan väcka anstöt på grund av rasistiskt, pornografiskt eller annars oetiskt innehåll.

14. Ångerrätt

 1. Uppdrag att registrera ett domännamn är att betrakta som utförande av tjänst åt en konsument i Distans- och hemförsäljningslagens mening. Fullgörandet av denna tjänst påbörjas inom den i lagen angivna ångerfristen (14 dagar) eftersom Kunden genom att lämna in registreringsansökan begär att avtalet omedelbart utförs och därmed samtycker till att avstå från ovan angiven ångerfrist.Konsekvensen av samtycket blir således att ångerrätt inte föreligger, se angiven lag. Observera att det INTE går att ångra en registrering efter det att den är genomförd. PERFECT SENSE utför en registrering hos respektive registreringsenhet på uppdrag av en Kund. När den registreringen är genomförd äger Kunden nyttjanderätt av domännamnet. PERFECT SENSE har då inga möjligheter att backa ur den registreringen. Detta är registreringsenhetens regler och är utanför PERFECT SENSE kontroll.

15. Force majeure

 1. PERFECT SENSE skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om PERFECT SENSE åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken PERFECT SENSE ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

16. Sekretess

 1. Parterna förbinder sig att för utomstående ej avslöja sådan information som endera part erhållit inom ramen för detta avtal och som är att betrakta som konfidentiell. Parterna äger dock rätt att använda informationen i syfte att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, eller annat avtal som Kunden har med PERFECT SENSE.
 2. Denna sekretessförbindelse gäller utan begränsning i tid och gäller även då övriga avtalsförhållanden har upphört mellan parterna.
 3. PERFECT SENSE har i marknadsföringssyfte rätt att uppge Kunden som kund, om inte annat har avtalats.

17. Ändring av Allmänna Villkor

 1. Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare om annat inte avtalats.
 2. PERFECT SENSE har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor med föregående varsel om 14 dagar.
 3. Godkänner Kunden ej dessa ändringar äger Kunden rätt att avsluta samtliga förbindelser med PERFECT SENSE reglerade genom avtalet, oavsett vad som statueras i övriga delar av dessa villkor.
 4. PERFECT SENSE alltid rätt att ändra de Allmänna Villkoren eller andra avtalsförhållanden för att följa påbjudna regler eller annan typ av myndighetsbeslut utan att detta medför att Kunden får säga upp avtalet.

18. Tvist

 1. Tvist rörande Avtalet skall avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans, varvid svensk rätt skall äga tillämpning på Avtalet.

Beställ domännamn och tjänster