Särskilda villkor vid registrering av domännamn via anvisad lokal kontakt

Kunden önskar registrera ett domännamn under en toppdomän som kräver att ägaren av domännamnet och/eller admin­c har
lokal nationell närvaro i det land som toppdomänen avser.

Perfect Sense AB ska på kundens begäran anvisa en lokal kontakt som kunden kan välja att nyttja. Kunden är medveten om att
det aktuella domännamn som registreras via lokal kontakt inte kommer att ägas av kunden officiellt. Istället kommer ägarskapet
att registreras på den lokala kontakten. Kunden kommer dock kunna administrera domännamnet via sin kontrollpanel hos
Perfect Sense AB så länge som förnyelseavgiften betalas och övriga villkor godkänns. Kunden är medveten om att en
domännamnsregistrering via en lokal kontakt endast syftar till att utgöra en temporär lösning till dess kunden på egen hand
uppfyller toppdomänens krav på lokal närvaro.

Domännamn som kunden inte står som formell ägare på kan inte byta registrar. Sådana domännamn ska således förbli
registrerade med av Perfect Sense AB utsedd registrar. Kunden kan dock byta ägare (enligt gällande prislista) på domännamnet
när kunden i framtiden skapar eget bolag i det aktuella landet och för över ägarskapet och/eller admin­c till sådant bolag.
Perfect Sense AB har inte någon kontroll över den anvisade lokala kontakten och har heller inte någon formell möjlighet att
påverka relationen mellan kunden och den lokala kontakten. Relationen mellan den lokala kontakten och kunden är således helt
separerad från den relation kunden har med Perfect Sense AB. Perfect Sense AB kan under inga omständigheter hållas
ansvarigt för den lokala kontaktens agerande, t.ex. om den lokala kontakten går i konkurs, köps upp eller beter sig olämpligt.
Perfect Sense AB kan heller inte hållas ansvarigt för beslut som påverkar det aktuella domännamnet och som fattats av
toppdomänens registry. Sådana beslut innefattar, men är inte begränsade till, beslut om avregistrering.

Att registrera domännamn i syfte senare sälja dem vidare (s.k. warehousing) är inte tillåtet. Domännamn som inkräktar på tredje
mans varumärke riskerar att raderas eller transfereras till rättmätig rättighetsinnehavare utan ersättning till kunden. Om Perfect
Sense AB eller den lokalt anvisade kontakten blir föremål för fordran, krav, straffavgift eller dylikt på grund av handling eller
underlåtenhet av kunden, dennes anställda eller av kund anlitad person, inklusive men ej begränsat till varumärkesintrång, skall
kunden hålla såväl Perfect Sense AB som den lokala kontakten skadelös i förhållande till domslut, förlikning, straffavgift,
kostnad, innefattandes ombudsarvode, avgifter vid domstol, andra rättegångskostnader eller administrativa
förfarandekostnader, vilka åsamkas eller åläggs Perfect Sense AB eller den anvisade lokala kontakten i samband med
utredning eller försvar i anledning av sådan fordran, krav, straffavgift eller dylikt. Genom att godkänna dessa särskilda villkor
godkänns också Perfect Sense ABs allmänna villkor som finns tillgängliga på: http://www.webb.se/villkor/

Beställ domännamn och tjänster