SPF – Sender Policy Framework

Att bekämpa spoofing och phishing av e-post är en av de största utmaningarna för organisationer idag. En teknik som kan hjälpa till med detta är SPF (Sender Policy Framework). I denna artikel kommer vi att förklara vad SPF är, hur man implementerar det och varför det är viktigt att använda tillsammans med andra e-postrelaterade tekniker.

Vad är SPF och varför är det viktigt?

SPF är en teknik som används för att kontrollera om en e-postmeddelande kommer från en legitim källa eller om det är ett försök till spoofing. SPF fungerar genom att lägga till en post i domänen för att ange vilka IP-adresser som är auktoriserade att skicka e-post från domänen. När en e-postmeddelande tas emot kontrollerar mottagarservrarna SPF-posten för att se om avsändar-IP-adressen är auktoriserad att skicka e-post från den aktuella domänen.

Genom att använda SPF kan organisationer hjälpa till att minska risken för att deras e-postadresser blir spoofade eller används för phishing-försök. Detta kan skydda både organisationen och dess mottagare från skadliga attacker.

Hur implementerar man SPF?

För att implementera SPF behöver du lägga till en SPF-post i DNS-konfigurationen för din domän. SPF-posten innehåller en lista över IP-adresser som är auktoriserade att skicka e-post från din domän.

När du har skapat SPF-posten behöver du också uppdatera din e-postservrar så att de kontrollerar SPF-informationen för inkommande e-postmeddelanden. Detta kan vanligtvis göras genom att konfigurera e-postservrarna för att använda SPF-verifiering.

Det är också viktigt att testa SPF-konfigurationen för att se till att den fungerar korrekt. Detta kan göras genom att använda verktyg som SPF-checkern för att verifiera att SPF-posten och e-postservrarna är korrekt konfigurerade.

SPF vs andra e-postrelaterade tekniker

SPF är en av flera tekniker som används för att bekämpa spoofing och phishing av e-post. Andra tekniker inkluderar DMARC och DKIM. SPF fungerar genom att ange vilka IP-adresser som är auktoriserade att skicka e-post från en domän, medan DMARC och DKIM verifierar att e-postmeddelandet inte har blivit ändrat eller manipulerat under överföringen.

Det är viktigt att använda SPF tillsammans med andra e-postrelaterade tekniker för att få en högre skyddsnivå mot spoofing och phishing-försök. SPF kan hjälpa till att blockera e-postmeddelanden från kända illegitima IP-adresser, men det hindrar inte att en legitim e-postadress används för att skicka skadlig e-post.

Best practices för SPF

För att implementera SPF på ett effektivt sätt finns det några rekommenderade best practices att följa:

Använd en strikt SPF-policy: Det är viktigt att ange en strikt SPF-policy som endast tillåter auktoriserade IP-adresser att skicka e-post från din domän. Detta hjälper till att minska risken för att spoofade e-postmeddelanden passerar SPF-verifieringen.

Använd DMARC och DKIM tillsammans med SPF: SPF bör användas tillsammans med andra e-postrelaterade tekniker som DMARC och DKIM för att uppnå högre skyddsnivåer. DMARC och DKIM kan hjälpa till att verifiera att e-postmeddelandet inte har manipulerats eller ändrats under överföringen.

Testa SPF-konfigurationen regelbundet: Det är viktigt att testa SPF-konfigurationen regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt. Detta kan göras genom att använda verktyg som SPF-checkern för att verifiera att SPF-posten och e-postservrarna är korrekt konfigurerade.

Använd en tjänst för att hantera SPF-posten: Att hantera SPF-posten manuellt kan vara tidskrävande och riskfyllt. Det finns flera tjänster som kan hjälpa dig att hantera SPF-posten på ett säkert och effektivt sätt.

Uppdatera SPF-posten vid behov: Det är viktigt att uppdatera SPF-posten när du gör ändringar i din e-postinfrastruktur eller när du lägger till nya IP-adresser som är auktoriserade att skicka e-post från din domän.

Förstå SPF Syntaxen

Syntaxen för SPF-record består av en eller flera mekanismer och modifierare, som antingen godkänner eller nekar meddelanden som kommer från domänen. En SPF-post innehåller vanligtvis också en kvalificerare, som beskriver hur resultatet av SPF-utvärderingen ska hanteras.

Kvalificerare

En SPF-post kan ha en qualifier som specificerar hur ett resultat ska hanteras. De två vanligaste kvalificerarna är ”+” och ”-”.

+ Anger att domänen godkänner meddelanden som skickas från de IP-adresser som anges i SPF-posten.

Anger att domänen inte godkänner meddelanden som skickas från de IP-adresser som anges i SPF-posten.

? Anger att SPF-resultatet är tvetydigt och att mottagarsystemet kan välja att godkänna eller neka meddelandet.

~ Anger att domänen är mjuk och inte vill neka meddelanden som inte uppfyller SPF-kriterierna, men vill ha en rapport om detta.

Mekanismer

Mekanismerna är delar av SPF-posten som anger vilka IP-adresser som är godkända att skicka e-post från domänen. Här är några vanliga mekanismer:

ip4 Anger en specifik IPv4-adress eller IP-adressområde som är godkända att skicka e-post.

ip6 Anger en specifik IPv6-adress eller IP-adressområde som är godkända att skicka e-post.

a – Anger alla A-poster för domänen som är godkända att skicka e-post.

mx Anger alla MX-poster för domänen som är godkända att skicka e-post.

include Anger en annan domän som innehåller SPF-information som ska inkluderas i SPF-posten.

Modifierare

Modifierare är valfria delar av SPF-posten som ändrar hur SPF-resultatet behandlas. Här är några vanliga modifierare:

all Anger vad som ska hända med meddelanden som inte uppfyller SPF-kriterierna. Detta kan antingen vara ”+” eller ”-” (beroende på kvalificeraren).

redirect Anger en pekare till ett annat domännamn som är värd för en SPF-policy, detta låter flera domäner att dela samma SPF-policy. Det är användbart när du arbetar med en stor mängd domäner som delar samma e-postinfrastruktur.

 

Exempel på SPF-record

Här är ett exempel på en SPF-post som tillåter meddelanden från en specifik IP-adress och alla A-poster för domänen, men inte från andra IP-adresser:

v=spf1 ip4:192.0.2.0/24 a -all

I detta exempel anger ”v=spf1” att det är SPF-version 1. Mekanismerna ”ip4:192.0.2.0/24” och ”a” anger att meddelanden är tillåtna från IP-adresser som börjar med 192.0.2 och alla A-poster för domänen, medan ”-” (tillsammans med kvalifikatorn ”+” som är standard om ingen kvalifikator anges) anger att alla andra IP-adresser ska nekas.

Här är ett annat exempel på en SPF-post som inkluderar en annan domän och använder en modifierare:

v=spf1 include:_spf.google.com -all

I detta exempel anger ”v=spf1” att det är SPF-version 1. Mekanismen ”include:_spf.google.com” inkluderar SPF-information från domänen ”_spf.google.com”.

v=spf1 redirect=_spf.example.com

Modifieraren ”redirect=_spf.example.com” anger att SPF-policyn för domänen skall hämtas från _spf.example.com istället.

Sammanfattning av SPF-syntaxen

Syntaxen för SPF-posten består av en eller flera mekanismer och modifierare, med en qualifier som beskriver hur resultatet ska hanteras. Mekanismerna anger vilka IP-adresser som är godkända att skicka e-post från domänen, medan modifierarna ändrar hur SPF-resultatet behandlas. Det är viktigt att SPF-posten är korrekt konfigurerad för att säkerställa att e-postmeddelanden från din domän inte flaggas som spam eller blockeras helt.

 

Avslutande tankar

SPF är en viktig teknik för att bekämpa spoofing och phishing av e-post. Genom att använda SPF kan organisationer hjälpa till att skydda sina e-postadresser och mottagare från skadliga attacker. Det är viktigt att implementera SPF korrekt och att använda det tillsammans med andra e-postrelaterade tekniker för att uppnå högre skyddsnivåer. Genom att följa bästa praxis och testa SPF-konfigurationen regelbundet kan organisationer säkerställa att deras e-postinfrastruktur är säker och skyddad mot skadliga attacker.

Beställ domännamn och tjänster